این مجموعه در نظر دارد تا با ارائه ی خدمات آنلاین دندانپزشکی شامل مشاوره های آنلاین و ارائه نظرات دندانپزشکی از سوی دندانپزشکان به بیماران ، فاصله ی میان جامعه با کادر درمانی را کاهش دهد.