اکلوژن ناصحیح

  اکلوژن نامناسب یعنی اینکه دندانها به درستی در یک ردیف قرار نگرفته اند. علل: اکلوژن به نظم صحیح دندانها و مدل قرار گیری دندانهای فک بالا و پایین نسبت به هم (بایت) بر می گردد. به طور ایده آل تمام دندانهای فک بالا اندکی بر روی دندهانهای فک پایین…