هدف این مجموعه ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات دندانپزشکی جامعه با بهبود سطح دانش و آگاهی جامعه نسبت به بهداشت دهان و دندان می باشد.